Regionalt samarbeid - BTI Agder og Helhetlig rammeverk

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner ble i 2017 valgt ut som programfylker i nasjonalt program for folkehelsearbeid i kommunene (folkehelseprogrammet), med midler fra Helsedirektoratet. BTI Agder (Bedre Tverrfaglig Innsats i Agder) var en av fire hovedsatsinger i Agder, med Lister og Risør kommune som ledende aktører. Lister og Risør utarbeidet felles søknad for prosjektsatsingen, med innspill fra øvrige kommuner i samarbeidet. BTI Agder ble avsluttet i desember 2021, men kommunene i Agder er invitert til videre samarbeid gjennom prosjektet Helhetlig rammeverk (se lengst ned i artikkelen).

 Hovedmål for BTI Agder  

 • Bedre psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge  

 • Kvalitetssikre tidlig, helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd i samarbeid med barn/ungdom og deres foresatte  

Her finnes Prosjektplan for BTI Agder (PDF, 2 MB) og Sluttrapport for BTI Agder (2018-2021) (PDF, 2 MB) 

Tiltak i BTI Agder

 1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy
 2. Digitalisering
 3. Kompetanseheving
 4. Evaluering

1. BTI-modellen, handlingsveiledere og verktøy 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning.

PwC har i forbindelse med evaluering av BTI Agder bistått kommunene med to workshops med tema implementeringsarbeid, samt utarbeidet maler for interessentanalyse, prosjektplan og kommunikasjonsplan. 

I BTI Agder er det flere kommuner (som Arendal og Lyngdal) som har jobbet med stafettholders rolle. 1. november 2021 hadde vi en workshop om stafettholder, koordinering og tverrfaglig samhandling.

2. Digitalisering

 • Digital handlingsveileder: Lister har gjennom BTI Agder videreutviklet digital handlingsveileder for flere tjenesteområder. Lillesand kommune presenterte sin versjon på nettverksmøte 1-19, https://lillesand.bedreinnsats.no/bti-veileder/BTI Agder vil bidra til at alle i samarbeidet får tilgang til en digital løsning 
 • Digital stafettlogg: Flere BTI kommuner har tatt i bruk digital stafettlogg, og av BTI Agder kommunene var Sirdal først ute med å ta i bruk Conexus Companion stafettlogg. BTI Agder undersøkte i 2018 mulighetene for å knytte data opp mot evalueringsformål, men fant at utvikling og bruk hadde kommet for kort på det tidspunkt. I 2020 anskaffet Risør kommune digital stafettlogg fra DIPS. Lillesand inngikk avtale med Visma på slutten av samme år, og andre kommuner kan også dra nytte av Risørs og Lillesands anskaffelsesprosess og erfaringer med implementering. Risør kommune leder delprosjekt digital stafettlogg, hvor Lillesand og Lyngdal også har en aktiv rolle. Sirdal og Kristiansand (bruker også Conexus) deltar også i samarbeidet. Se også Rapporten Stafettloggen – erfaringer fra kommuner så langt (KoRus, desember 2019).
 • E-læring: BTI Agder ønsker å legge til rette for effektiv spredning av kompetanse gjennom muligheter for e-læring og har flere digitale ressurser i kompetanseportalene (se nedenfor). Hvordan kan BTI-modellen bidra til at barn og unge får en positiv utvikling i livet, så tidlig som mulig? Se BTI Agders film om BTI-modellen 

3. Kompetanseheving

Kompetanseplan knyttet til BTI er utarbeidet i flere av kommunene. For Risør har RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) etablert en BTI kompetanseportal, med kursinnhold utarbeidet av RVTS i samarbeid med KoRus Sør og RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) og Risør kommune. Å bidra til hensiktsmessige kompetansehevingsprogram og erfaringsdeling er en viktig del av BTI Agder.

I Lister er det samlet nettressurser på https://www.btilister.no/lister/kurs/ innenfor de tre elementene de har definert som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen: 

 • Grunnleggende BTI
 • Bekymringssamtalen - ta opp uro
 • JUS-taushetsplikten 

4. Evaluering

Universitetet i Agder har bistått ledende aktører i arbeidet med å lage plan for evaluering av prosjektet. PwC fikk høsten 2019 evalueringsoppdraget og presenterte arbeidspakkene for evaluering av BTI Agder på BTI Agder nettverkssamling 2-19 i Lyngdal 30. oktober samme år. På nettverkssamling 1-20 i mars ble funnene fra Arbeidspakke 1a - System (PDF, 4 MB) presentert, og foreløpige resultater i Arbeidspakke 1b - Ansatt ble presentert på Nettverkssamling 2-20. Begge nettverkssamlingene i 2020 ble gjennomført i Teams på grunn av koronasituasjonen. 

Det arbeides med et felles evalueringsprosjekt for satsingene i folkehelseprogrammet i Agder, "Godt begynt", hvor flere av BTI Agder kommunene deltar. Se https://www.godtbegynt.no/.

Prosjektleder Linn Gyland har skrevet masteroppgave om implementering: Bedre Tverrfaglig Innsats- Fra teori til praksis (PDF, 2 MB) En case-studie av hvilken betydning ulike implementeringsdrivere har hatt i 6 kommuners arbeid med å implementere tverrsektorielle samhandlingsstrukturer. (UiA, 2021)

Se også Veileder i egenevaluering, beregnet på kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører prosjekter i regi av Folkehelseprogrammet (Kommunesektorens organisasjon KS, september 2018).

Informasjon fra BTI Agder

Kontaktpersoner for BTI Agder

Deltakende kommuner i BTI Agder

Kommuner med avtale med KoRus før BTI Agder ble etablert som regionalt prosjekt

Kommuner som har startet BTI arbeidet i prosjektperioden til BTI Agder

Dessuten deltar Kristiansand kommune i det regionale samarbeidet der det anses hensiktsmessig, selv om kommunen har valgt å ikke inngå samarbeidsavtale med BTI Agder. 

Froland kommune starter opp med BTI i 2022, med BTI koordinator Janne Veråsdal Mjåvatn

Helhetlig rammeverk

illustrasjon Helhetlig rammeverk, en kombinasjon av Godt begynt, BTI og Nye mønstre.Prosjektet er en 3-årig satsing og ble tildelt skjønnsmidler fra Statsforvalteren i 2021. Alle kommuner i Agder kan være med.

Utdrag fra presentasjon på Nettverkssamling 2-21: Ett av hovedmålene i Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en sosialt bærekraftig region i 2030- et attraktivt samfunn med gode levekår. Dette innebærer blant annet å jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og helhetlig levekårssatsing. Videre er behovet for nye modeller for samhandling og tjenesteutvikling løftet frem i Regionplanen. Dette er også i tråd med forventningene til tidlig- og tverrfaglig innsats i ny Barnevernreform som trer i kraft 1. januar 2022.

Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier (Helhetlig rammeverk) tar høyde for at kommunene er på ulikt sted i utvikling av rammeverk og tiltak. Kommunene vil uansett ha utbytte av å delta, og må selv vurdere hvor aktiv rolle de kan og vil ha i ulike faser. Det er ingen forutsetning at kommunene er deltakende i Nye mønstre, Godt begynt eller BTI. 

Det er tenkt at prosjektet skal:

 • Legge til rette for at alle kommuner har mulighet til systematisk kartlegging av barn og unges utvikling, helse og livskvalitet i ordinære tjenester (prosjektene i Godt begynt)
 • Sikre at BTI-metodikken tas i bruk når det identifiseres barn og familier med behov for ekstra oppfølging (BTI)
 • Ta i bruk etablerte felles tiltak og pågående fells initiativ som innhold i handlingsveileder (BTI)
 • Systematisere og kvalitetssikre tiltak som legges inn i kommunens lokale handlingsveileder, slik som for eksempel ICDP, COS, Til rett tid, Friskus, Smart livsstil, Barn under radaren, Vanlig men vondt, programmer for mestring av angst m.m, i samarbeid med kompetansesentrene og aktuelle spesialisttjenester
 • Videreutvikle modell for helhetlige og koordinerte tjenester til familier med sammensatte utfordringer (Nye mønstre) til også å gjelde andre målgrupper enn familier med lavinntekt. 
 • Utvikle og/eller anskaffe felles programmer for kompetanseutvikling/opplæring/e-læring/Werbinar/simulering
 • Videreutvikle bruken av felles samhandlingsverktøy (stafettlogg, Familiens plan, individuell plan m.m.)
 • Prosjektet er delt inn i følgende 3 arbeidspakker:

  1. Arbeidspakke 1 skal utvikle og implementere helhetlig rammeverk 
  2. Arbeidspakke 2 skal utvikle strukturer for kvalitetssikring av tiltakene
  3. Arbeidspakke 3 skal utvikle og iverksette felles kompetanseprogram for kommunene i regionen

Kontaktpersoner for Helhetlig rammeverk