Melding om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for området Urheia - Buvika

Risør kommune varsler herved oppstart av planarbeid for Urheia - Buvika, i medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven.

Hensikten med palarbeidet er å utarbeide nye bestemmelser for området. Gjeldende arealformål i den eksisterende reguleringsplanen Urheia og arealformålene i kommuneplanen, videreføres, men det legges inn eget lekeareal og eget formål for veitraséer.  Det legges ikke opp til fortetting, men det vil bli vurdert å utvide tomta i Buvikbakken 34.

Merknader til planforslaget kan sendes på e-post til: post@risor.kommune.no , eller via Altinn.

Høringsfrisen er satt til 8. desember 2023.

Dokumenter i saken kan leses her: