Kommuneplan 2023 - 2035

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for Risør kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen av kommunen og bruken av arealene våre. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Kommuneplanens samfunnsdel har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden o9.06.2023 - 15.09.2023. I løpet av høringsperioden kom det inn ni høringsinnspill. Kommunedirektøren har nå vurdert innspillene, og foreslått endringer i planen basert på disse. Kommunestyret skal i møtet 30.11.2023 vedta om de skal vedta kommuneplanen. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar planforslaget slik det foreligger. Det er opp til kommunestyret om de ønsker å gjøre endringer før de vedtar planen.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 4 MB)

Saksframlegg (PDF, 152 kB)

Sammendrag av alle innspill (PDF, 573 kB)

Her er liste over alle innkomne høringsinnspill:

Agder fylkeskommune (PDF, 146 kB)

Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 112 kB)

Ellen Merete Husaas (PDF, 47 kB)

Fiskeridirektoratet (PDF, 224 kB)

Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag (PDF, 225 kB)

Mattilsynet (PDF, 253 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (PDF, 85 kB)

Statens vegvesen (PDF, 69 kB)

Statsforvalteren i Agder (PDF, 71 kB)

 

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok 25.05.2023 å legge forslag til Kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 11-4 og 11-14. Kommunestyret vedtok endringer i planen, som er tatt inn før den legges ut på høring.

Høringsfrist er 15.09.2023. Planen legges ut med lang høringsfrist over sommerferien, og det planlegges medvirkningsarenaer i august/september.

Innspill til planen sendes til post@risor.kommune.no, eller til Risør kommune, Postboks 158, 4952 Risør.

Spørsmål kan rettes til samfunnsplanlegger Berit Weiby Gregersen.

Her kan du lese forslag til Kommuneplanens samfunnsdel og kommunestyrets vedtak:

Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for Risør kommune 2023-2035 (PDF, 4 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre 25.05.2023 (PDF, 2 MB)

Forside Kommuneplanens samfunnsdel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok 301.07.2022 å fastsette planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035. Det legges opp til at forslag til ny kommuneplan skal legges ut på høring november/desember 2022.

Her kan du lese det fastsatt planprogrammet og kommunestyrets vedtak:

Fastsatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre 01.07.2022 (PDF, 347 kB)

 

Planprogrammet som var på høring våren 2022:

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 - 2035 (PDF, 2 MB)

Saksutskrift Risør kommunestyre (PDF, 629 kB)

Innkomne innspill:

Agder fylkeskommune (PDF, 250 kB)

Bane Nor (PDF, 65 kB)

Direktoratet for mineralforvaltning (PDF, 685 kB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PDF, 156 kB)

Eldrerådet (PDF, 275 kB)

Fiskeridirektoratet region Sør (PDF, 154 kB)

Forum for natur og friluftsliv (PDF, 433 kB)

Kystverket (PDF, 191 kB)

Mattilsynet (PDF, 299 kB)

Norges vassdrags- og energidirektorat (PDF, 318 kB)

Råd for personer med funksjonsnedsettelser (PDF, 197 kB)

Statsforvalteren i Agder (PDF, 159 kB)

Ungdomsrådet (PDF, 644 kB)

Østre Agder brannvesen (PDF, 439 kB)