Offentlig ettersyn - Endring av reguleringsplan for Randvik II - Block Watne

Miljø og teknisk utvalg vedtok i sak 23/49, den 15.11.2023 å legge reguleringsplan for Randvik II – Block Watne ut til offentlig ettersyn i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Formålet med endringen er å omregulere en del av friområdet mellom Mesanen og Riggen, til parkeringsformål, samt åpne opp for å tillate kjøring med privatbiler på de interne gangveiene.

Merknader og innspill til planforslaget kan sendes til Risør kommune, PB 158, 4952 Risør, e-post: post@risor.kommune.no, eller via Altinn.

Frist for innspill/kommentarer er fredag 26. januar 2024.

Dokumenter i saken kan leses her: