Offentlig ettersyn: Detaljreguleringsplan for fv.416

Miljø- og teknisk utvalg vedtok i møte 18.11.2020 sak 20/38, å legge ut planforslaget for ny fv.416 mellom Øylandsdal og Dørsdal til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  Hovedformålet i planen er samferdsel og teknisk infrastruktur.

Detaljregulering av fv. 416 på strekingen mellom Øylandsdal og Dørsdal tar utgangspunkt i kommuneplanens arealdel, vedtatt i Risør kommune høsten 2019, og bygger på et plansamarbeid mellom Risør kommune, Agder fylkeskommune og Nye Veier. Risør kommune er forslagstiller til detaljreguleringsplanen. Hensikten med en forbedret Risørvei, er å gi et høystandard tilbud for kjørende på strekningen og reduksjon avreisetid, samt trafikksikkerhet. Veien vil være del av tilkomstvei for Risør til/fra ny E18.

Planen bidrar til økt trafikksikkerhet med oppgradert veistandard som vil omfatte utretting av svinger, sammenslåing av avkjørsler der det er mulig, og siktutbedring. Planen viser et helhetlig og sammenhengende tilbud til gående og syklende langs fylkesvei 416 med tilrettelagte trygge krysninger av fylkesveien.

Innspill og medvirkning

Frist for å komme med innspill til planen er satt til 12.januar 2021.

Vi oppfordrer til å sende innspill digitalt via medvirkningsportalen.

Innspill kan også sendes til Risør kommune v/Plan- og byggesak, Pb 158, 4952 Risør, eller e-post post@risor.kommune.no.

Innspill i høringsperioden besvares ikke enkeltvis. Etter frist for innspill, vil disse bli vurdert i videre arbeid med planen. Alle innspill og vurderinger legges ved plansaken til politisk sluttbehandling. I henhold til fremdriftsplanen skal planen fremmes for politisk sluttbehandling i Risør bystyre februar/mars 2021.  

Det vil avholdes egne informasjonsmøter for berørte og interessegrupper i høringsprosessen. Det vil bli sendt ut egen innkalling og annonsering for dette.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Risør kommune v/ Anders Pedersen, tlf: 37149639.

Plandokumenter

Saksfremstilling med vedtak (PDF, 2 MB)

Plankart 1, Øylandsdal (PDF, 4 MB)

Plankart 2, Vinterkjær til Sauvika (PDF, 3 MB)

Plankart 3, Sauvika til Dørsdal (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser (PDF, 725 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Vedlegg 1: Fagrapport ingeniørgeologi (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2: Fagrapport overvann (PDF, 4 MB)

Vedlegg 3a: Fagrapport geoteknikk Øylandsdal (PDF, 26 MB)

Vedlegg 3b: Fagrapport geoteknikk Øylandsdal til Hammertjenn (PDF, 26 MB)

Vedlegg 3c: Fagrapport Hammertjenn til Auslandsvann (PDF, 27 MB)

Vedlegg 4: Arkeologisk rapport (PDF, 11 MB)

Vedlegg 5: Støyutredning (PDF, 46 MB)

Vedlegg 6: Fagrapport jord- og skogbruk (PDF, 3 MB)

Vedlegg 7: Fagrapport friluftsliv og folkehelse (PDF, 5 MB)

Vedlegg 8: Silingsrapport Moen (PDF, 3 MB)

Vedlegg 9: Fagrapport trafikkforhold (PDF, 7 MB)

Vedlegg 10: Fagrapport nærmiljø, barn og unge (PDF, 92 kB)

Vedlegg 11: Fagrapport miljøteknisk grunnundersøkelse (PDF, 3 MB)

Vedlegg 12: Fagrapport landskap (PDF, 5 MB)

Vedlegg 13: Fagrapport Bro (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14: Driftsveier for skogbruket (PDF, 18 MB)

Vedlegg 15: Fagrapport naturtyper på land (PDF, 23 MB)

Vedlegg 16: fagrapport drikkevann med KU (PDF, 5 MB)

Vedlegg 17: fagrapport naturmiljø i vann med KU (PDF, 9 MB)

Vedlegg 18a: Klimaberegninger (PDF, 734 kB)

Vedlegg 18b: klimaberegninger med tabell (XLSM, 503 kB)

Vedlegg 19: ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Vedlegg 20: Innspill ved oppstart (PDF, 245 kB)

Vedlegg 21: Innspill utvidete planområder (PDF, 377 kB)

Vedlegg 22: Farekartlegging drikkevann (PDF, 3 MB)

Høringsliste (DOCX, 18 kB)

Kunnskapsgrunnlag Auslandstjenn (PDF, 2 MB)